Kaste-systeem in Nepal Afdrukken
Culturele Gurung Girls

Onder elkaar zijn Nepalezen bekend met hun kaste, Een kaste is een uitgebreid en complex sociaal systeem dat elementen van de bezetting, endogamie, cultuur, sociale klasse, stam aansluiting en politieke macht combineert. Discriminatie op grond van kaste, zoals waargenomen door UNICEF, heerst vooral in delen van Azië (India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Japan) en Afrika. die bepaalt hun identiteit. Het heeft invloed op hun gezinsleven, eten, kleding, bezigheden, en cultuur. In feite bepaalt het hun manier van leven. In het algemeen speelt het kaste systeem een belangrijke rol in de sociale laagvorming in Nepal. Er zijn veel kasten in Nepal onder verschillende gemeenschappen vooral in de heuvels , valleien en vlaktes. De gemeenschappen die hoog in de bergen wonen volgen het kaste system niet. Dat zijn de Tibetaanse migranten Mensen uit Tibet die migreren naar Noord-Nepal. en zij brengen gemeenschappelijk eigendom in de praktijk.

Het kaste systeem wat de basis vormt van een feodale Feodalisme was een reeks van politieke en militaire gebruiken in middeleeuws Europa, dat floreerde tussen de negende en vijftiende eeuw. economische structuur met een system van individueel eigendom bestaat pas in Nepal sinds de komst van de Indiers en hun cultuur. Het Nepalese kaste systeem is beinvloed door het oude en orthodoxe Indische kaste system. De ethnische Nepalese inheemsen hebben vandaag de dag nog steeds geen kaste systeem omdat ze Boeddhisten Het boeddhisme is een religie en filosofie en omvat een verscheidenheid aan tradities, overtuigingen en praktijken, grotendeels gebaseerd op de leerstellingen toegeschreven aan Siddhartha Gautama, beter bekend als de Boeddha ('de ontwaakte'). Boeddha is geboren in Lumbini, gelegen in het zuidelijke deel van Nepal. zijn. Alleen de Indiase migranten die Hindoe Het hindoeïsme is de overheersende en inheemse religieuze traditie van Zuid-Azië. Hindoeïsme is vaak aangeduid als Sanatana Dharma (een Sanskriet term die 'de eeuwige wet' betekend) door zijn aanhangers. Het Hindoeïsme is gevormd uit diverse tradities en heeft geen enkelvoudige oprichter. zijn volgen dit systeem.

Het kaste systeem is verdeeld in vier lagen en wel: Brahman (priesters en geleerden), Kshatriya (krijgers), Vaisya (kooplieden en handelaars) en Sudra Priester(arbeiders). In dit systeem is het lidmaatschap zowel erfelijk als blijvend. Een huwelijk tussen mensen van twee verschillende kasten is bijna onmogelijk omdat het een sociale schande betekent, vooral tussen twee uiterste kasten. Verder bepaalt de kaste iemands gedrag, verplichtingen en verwachtingen. Het bepaalt ook de begrenzing wat betreft de toegang tot land, politieke macht en zeggenschap over arbeiders. Het overtreden van deze regels is onderhevig aan straf in de vorm van sociale boycot. Ondanks dat kasten waren gebaseerd op verschillende beroepen is later ook onaanraakbaarheid ontwikkeld.

De kaste van een induividu bepaalt in principe zijn rituele status, zuiverheid en onzuiverheid. Dit is het meest geheimzinnige facet van het kaste systeem. De kwestie van rein en onrein bestaat niet alleen tussen hogere en lagere kasten maar ook binnen de eigen kaste gemeenschap. Iemand van hogere kaste wordt tijdelijk onrein verklaard al seen familielid is overleden, als zij haar menstruatieperiode heeft of een kind heeft gebaard. De periode waarvoor men tijdelijk onrein wordt verklaard varieert van een week tot een jaar. Als iemand onrein is verklaard moet hij/zij op een aparte plek in huis verblijven en mag dan ook over het algemeen niet aangeraakt worden. Zo wordt ook water en voedsel onrein verklaard als het aangeraakt is door iemand anders. Onrein voedsel wordt weggegooid en niet meer opgegeten. Zo worden mensen van een lagere kaste levenslang onrein verklaard voor mensne van een hogere kaste. Zij wordengediscrimineerd en de leden van een hogere kaste moeten zich zuiveren of besprenkeld worden met gewijd water Wijwater is water dat gewijd is door een priester voor de zegen van personen, plaatsen en objecten, of als een middel om kwaad af te stoten. als ze door hen zijn aangeraakt.

Onzuiverheid betekent dat de lagere kaste verondersteld wordt onzuiver te zijn en daarom wordt het hen niet toegestaan mensen van hogere kaste aan te raken ofIjzerwerk bij hen in de buurt te zijn. Het is hen ook verboden om tempels binnen te gaan, begraafplaatsen, restaurants, winkels en andere openbare plaatsen. Ook mogen ze geen publieke drinkwaterkranen of bronnen gebruiken en ze mogen de woonplaatsen van de hogere kaste niet binengaan.

Het kastesyteem in Nepal was voorheen opgeneomen in de Grondwet met de bedoeling om mensen van veschillende afkomst te verbinden en onder een pparaplu te brengen. Elke kaste heeft een aantal familienamen, gegeven aan de leden van zijn gemeenschap al naar gelang hun beroep. De Brahmin en Kshatriya hebben het hoogste aanzien in de sociale hierarchie en dus hadden ze toegang tot vruchtbaar land, macht en autoriteit. De Vaisyas komen op de tweede plats en zij zijn degenen die zaken doen en rijkdom vergaren.

De Sudras zijn de laasten en worden de onzuiveren genoemd, onrein en onaanraakbaar. Alle mensen die een andere godsdienst aanhangen dan het Hindoeisme, vooral de Moslims, vallen ook in deze categorie. De gemeenschappen die bij deze groep horen zijn meestal arbeiders. Bij voorbeeld: Kamis (ijzersmeden), Sunars (goudsmeden), Lohars (ijzersmeden), Vishwakarma (chauffeurs), Nepali (afkomst onbekend), Sarki (schoenlappers), Damahi (kleermaker/muzikant) enz.

Met de komst van de democratie in 1950 begon men vooral in de grote steden de sociale discriminatie af te schaffen. Op kaste gebaseerde discriminatie in openbare gelegenheden en overheidsdienst is vooral in de steden bijna verdwenen maar bestaat nog steeds in de landelijke dorpen. Hoewel de bewoners van de dorpen sinds de ontwikkeling van het toerisme als belangrijke industrie wel zijn opgehouden om buitenlanders als onaanraakbaren te behandelen.

Terai Bewoners

Bovendien is volgens de nieuwe grondwet van Nepal elke discriminatie op basis van kaste, geslacht of godsdienst en speciaal de praktijk van onaanraakbaarheid strafbaar gesteld. Het is een van de wreedste kenmerken van het kastesysteem. Het wordt door velen gezien als een van de sterkste racistische fenomenen Op basis van ras een groep mensen bepaalde rechten of voordelen ontzeggen, of juist een voorkeursbehandeling geven. in de wereld.

De verdeling ven de samenleving in een kastesysteem kan weleens het gevolg zijn van het feit dat de hogere kaste geen zin had om nederig werk te doen en daarom de zwakkeren, armen, krijgsgevangenen en slaven dwongen om dat werk te doen. Maar dankzij gebrek aan werk om in je onderhoud te voorzien, werken mensen ongeacht hun kaste in elke sector. Mensen van hogere kaste zoals de Brhmins en de Kshatriya nemen baantjes aan van traditioneel lagere kaste zoals de vleesverkoop of het wassen van kleding. De grootste wasserijen en slagerijen in de steden zijn van hen.

Aan de andere kant zijn mensen uit de lagere regionen langzamerhand opgeklommen naar hogere posities met mogelijkheden tot promotie of economische onafhankelijkheid, met een eigen waardigheid. Hun beroepen zijn uitgebreid onder invloed van de veranderende situatie. Zij hebben zich niet alleen beperkt tot hun traditionele beroepen maar ook van lieverlee allerlei ander beroepen uitgevoerd. Velen van hen werken op hoog niveau in overheidsdienst en de meeste leden van het parlement Een titel van een wetgevende macht, vooral in die landen waar het systeem van de overheid is gebaseerd op het Westminster-systeem gemodelleerd naar dat van het Verenigd Koninkrijk. zijn van lage kaste.

Dus het kastesysteem wordt alngzamerhand verlaten omdat het moeilijk toe te passen is in de modern samenleving door gebrek aan tijd en door de ontwikkeling van educatief, wettelijk en social bewustzijn. Niettemin domineered het de sociale realiteit in het oude Nepal en was het de sociale dwang van die tijd. Eens was het een gerieflijke manier om een multiculturele samenleving te integreren in een complex systeem. Nepal is beslist een gedeelde tuin voor zijn hele bevolking.